വിവരാവകാശ നിയമം

വിവരാവകാശ നിയമം - 2005 (Link) http://rti.kerala.gov.in/

                                                                 ഓഫീസേര്‍സ്-ഇന്‍-ചാര്‍ജ്‌
 
പേരും തസ്തികയും നിയുക്ത പദവി

ഡോ.എസ്.സി. ജോഷി. ഐ.എഫ്.എസ് (റിട്ട.)

ചെയര്‍മാന്‍
അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി
ഡോ.വി. ബാലകൃഷ്ണന്‍
മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി
സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍
 
                                                                            ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
പേരും തസ്തികയും
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
 (STD കോഡ് ഉള്പ്പടെ)
മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍
 
ഇ-മെയില്
അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി 0471-2722234 8078020272 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ 0471-2723134   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.