പമ്പാ നദീതീര ജൈവവൈവിധ്യ പുനരുജ്ജീവനം
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranni-Pazhavangadi Panchayat -Tree Planting