ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം

 

കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്,

കൈലാസം, റ്റി.സി. 24/3219, നം. 43,
ബെല്‍ഹെവന്‍ ഗാര്‍ഡന്‍സ്,
കവടിയാര്‍ പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695 003
 

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍: 0471 - 2724740

Website:  www.keralabiodiversity.org

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.