സംരക്ഷിത മേഖലകള്‍

 

നം.  

സംരക്ഷിത മേഖലകള്‍

വിസ്തീര്‍ണ്ണം

(ച.കി.മീ.)

ജില്ല

1

പെരിയാര്‍ ടൈഗര്‍ റിസര്‍വ്വ്   (PTR)

    777     

ഇടുക്കി

2

നെയ്യാര്‍ വന്യജീവി സങ്കേതം

128

തിരുവനന്തപുരം

3

പീച്ചി  - വാഴച്ചാല്‍ വന്യജീവി സങ്കേതം

125

തൃശൂര്‍

4

പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം

285

പാലക്കാട്

5

വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം

344.44

വയനാട്

6

ഇടുക്കി  വന്യജീവി സങ്കേതം

70

ഇടുക്കി

7

ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനം

97

ഇടുക്കി

8

പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം

53

തിരുവനന്തപുരം

9

തട്ടേക്കാട് പക്ഷിസങ്കേതം

25

എറണാകുളം

10

ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം

171

കൊല്ലം

11

ചിന്നാര്‍ വന്യജീവി സങ്കേതം

90.44

ഇടുക്കി

12

ചിമ്മിണി  വന്യജീവി സങ്കേതം

85

തൃശൂര്‍

13

സൈലന്റ്‌വാലി ദേശീയോദ്യാനം

89.52

പാലക്കാട്

14

ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം

55

കണ്ണൂര്‍

15

പാമ്പാടുംചോല ദേശീയോദ്യാനം

1.318

ഇടുക്കി

16

മതികെട്ടാന്‍ ചോല ദേശീയോദ്യാനം

12.817

ഇടുക്കി

17

ആനമുടി ചോല ദേശീയോദ്യാനം

7.5

ഇടുക്കി

18

മംഗളവനം പക്ഷിസങ്കേതം

0.027

എറണാകുളം

19

കുറിഞ്ഞിമല വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം

32

ഇടുക്കി

20

ചൂലന്നൂര്‍മയില്‍ സങ്കേതം 

3.42

പാലക്കാട്

21

കടലുണ്ടി  വള്ളിക്കുന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസര്‍വ്

1.5

കോഴിക്കോട് & മലപ്പുറം

22

മലബാര്‍  വന്യജീവി സങ്കേതം

74.215

കോഴിക്കോട്